Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Luxembursko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice (Generálna prokuratúra pri Najvyššom súdnom dvore)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.:       +352 47 59 81 - 2393/ -2329

Fax:      +352 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Článok 67 (b)

jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: francúzština, angličtina a nemčina.

Článok 67 (c)

jazyky prijateľné pre osvedčenie o práve styku a osvedčenie o návrate dieťaťa – článok 45 ods. 2: francúzština, angličtina a nemčina.

Články 21 a 29

Návrhy stanovené v článkoch 21 a 29 sa na súdy predkladajú takto:

– v Luxembursku: predsedovi senátu na okresnom súde („Président du Tribunal d’arrondissement“).

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa na súd podáva takto:

– v Luxembursku: na odvolací súd (Cour d’appel).

Článok 34

Rozhodnutie o opravnom prostriedku, na ktorý sa vzťahuje článok 34:

– v Luxembursku: nemožno napadnúť, výnimku tvorí len kasačný opravný prostriedok (pourvoi en cassation).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 17/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.