Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Malta

Autor obsahu
Malta

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefón: +356 25494000

Fax: +356 25494355

Email: feedback-scsa@gov.mt

Webové sídlo: https://scsa.gov.mt/

Článok 67 (b)

Jazyky prípustné pre oznámenia ústredným orgánom v zmysle článku 57 ods. 2: maltčina, angličtina.

Článok 67 (c)

Jazyky prípustné pre vydanie osvedčenia o práve na styk s dieťaťom v zmysle článku 45 ods. 2: maltčina, angličtina.

Články 21 a 29

Žiadosti a návrhy v zmysle článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

na Malte: občiansky súd (úsek rodinného práva) [Fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja)] a na ostrove Gozo: zmierovací súd (Gozo) (úsek rodinného práva) (vyššie právomoci) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (fil-kompetenza superjuri tagħha)]

Článok 33

Opravné prostriedky v zmysle článku 33 sa podávajú na súdoch uvedených ďalej:

– na Malte na ostrove Gozo: odvolací súd (Qorti tal-Appell) v súlade s postupom pre odvolania stanoveným v zákoníku o sústave súdov a občianskom súdnom poriadku (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) – kapitola 12.

Článok 34

Rozhodnutia môžu byť napadnuté podľa článku 34 iba týmito opravnými prostriedkami: neexistujú vo vnútroštátnom práve.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 25/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.