Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Poľsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

Minister spravodlivosti

Úlohy ústredného orgánu vykonáva:

odbor pre medzinárodné konania v rodinných záležitostiach

odbor pre záležitosti rodiny a maloletých osôb

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel. +48 222390470

Fax +48 228970321

E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl alebo polandchildabduction@ms.gov.pl

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 (2): Poľština, Nemčina, Angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: poľština.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

v Poľsku: krajský súd [Sąd Okręgowy]

Článok 33

Návrhy podľa článku 33 sa podávajú na tieto súdy:

v Poľsku, odvolací súd [Sąd Apelacyjny].

Článok 34

Odvolania podľa článku 34 možno podať:

v Poľsku, podanie kasačného opravného prostriedku na najvyšší súd.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 27/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.