Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Ústredným orgánom určeným podľa článku 53 je:

DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Generálne riaditeľstvo pre reintegráciu a väzenské služby)

GJC – Gabinete Jurídico e Contencioso (právne poradenstvo a zastupovanie)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Tel.: +351 218812200

Fax: +351 218853653

Homepage

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Článok 67 (b)

Jazykmi prijateľnými pre styk s ústredným orgánom podľa článku 57 ods. 2 sú portugalčina, angličtina a francúzština.

Článok 67 (c)

Jazykmi prijateľnými pre osvedčenia týkajúce sa práva styku s dieťaťom a návratu dieťaťa podľa článku 45 ods. 2 sú portugalčina a angličtina.

Články 21 a 29

V prípadoch uvedených v článkoch 21 a 29 sú príslušné:

Súd pre rodinu a mladistvých alebo, ak to nie je možné,

miestny občiansky súd, prípadne miestny súd so všeobecnou právomocou.

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa podávajú na odvolací súd (Tribunal da Relação).

Článok 34

Na účely článku 34 nariadenia môže byť rozhodnutie o opravnom prostriedku napadnuté iba na Najvyššom súde (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.