Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

V Rumunsku je ústredným orgánom Ministerstvo spravodlivosti (článok 3 článku I3 zákona č. 191/2007, ktorým sa schvaľuje mimoriadne nariadenie vlády č. 119/2006 o určitých opatreniach potrebných na uplatňovanie niektorých nariadení Spoločenstva od dátumu pristúpenia Rumunska k Európskej únii).

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Ministerstvo spravodlivosti, Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, 050741

Tel.: +40372041077, +40372041083

Fax: +40372041079, +40372041084

Článok 67 (b)

Rumunsko akceptuje osvedčenia o návrate dieťaťa alebo o práve styku s dieťaťom a komunikáciu s ústrednými orgánmi v rumunskom, anglickom a francúzskom jazyku.

Článok 67 (c)

Rumunsko akceptuje osvedčenia o návrate dieťaťa alebo o práve styku s dieťaťom a komunikáciu s ústrednými orgánmi v rumunskom, anglickom a francúzskom jazyku.

Články 21 a 29

Právomoc rozhodovať o návrhoch na uznanie a vyhlásenie vykonateľnosti (exequatur) má súd, v ktorého obvode má bydlisko žalovaný („ten, kto odmieta uznanie“), alebo ak nie je známe, súd, v ktorého obvode má bydlisko žalobca. Pokiaľ nemožno určiť príslušný súd, návrh sa podáva na súde v Bukurešti.

Článok 33

Právomoc rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti (exequatur) má odvolací súd (článok 96 ods. 2 zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku).

Článok 34

Odvolanie (článok 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 16/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.