Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Škótsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

Scottish Government (škótska vláda)

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.:                 +44 131244-4827/4832

Fax:                 +44 1312444848

E-mail:

Paula.Nugent@gov.scot (manažérka prípadov).

Článok 67 (b)

Jazyky akceptované na účely komunikácie s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: angličtina, francúzština.

Článok 67 (c)

Jazyky akceptované so zreteľom na osvedčenie o práve styku s dieťaťom a návratu dieťaťa podľa článku 45 ods. 2: angličtina, francúzština.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

– v Škótsku: najvyšší civilný súd.

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

– v Škótsku: najvyšší civilný súd, prvostupňový senát.

Článok 34

Odvolania podľa článku 34 možno podať len na tento súd:

– v Škótsku: najvyšší civilný súd, druhostupňový senát.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 09/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.