Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIa – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Oddelenie ministerstva zahraničných vecí pre konzulárne záležitosti a občianske právo)

S-103 39 Štokholm

Tel.: + 46 8 405 1000 (ústredňa)/+ 46 8 405 5005 (telefón v prípade núdzových situácií mimo úradných hodín)

Fax: + 46 8 723 1176;

E-mail: ud-kc@gov.se

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: švédčina a angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: Švédčina alebo angličtina.

Články 21 a 29

Článok 21

Ak sa návrh úplne alebo čiastočne týka dieťaťa, mal by sa podať na okresný súd (tingsrätt) uvedený v kapitole 21 § 1 švédskeho zákona o rodičovstve (föräldrabalken).

Ak sa návrh netýka dieťaťa, mal by sa podať na okresný súd uvedený na zozname v § 5 ods. 1 vyhlášky (2005:97), ktorou sa stanovujú doplňujúce ustanovenia k nariadeniu Brusel II, v ktorého územnej právomoci má protistrana bydlisko, alebo na okresný súd v obci Nacka, ak protistrana nemá bydlisko vo Švédsku.

Článok 29

Ak sa návrh úplne alebo čiastočne týka dieťaťa, mal by sa podať na okresný súd v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Brusel II.

Ak sa návrh netýka dieťaťa, mal by sa podať na okresný súd uvedený na zozname v § 5 ods. 2 vyhlášky (2005:97), ktorou sa stanovujú doplňujúce ustanovenia k nariadeniu Brusel II, príslušný v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Brusel II.

Článok 33

Odvolania uvedené v článku 33 treba podať na okresný súd, ktorý vydal rozhodnutie.

Článok 34

Odvolania uvedené v článku 34 možno podať iba prostredníctvom podaní na odvolací súd (hovrätt) alebo na Najvyšší súd (Högsta domstolen).

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.