Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113 Bonn

Tel:      +49 228 410 5212

Fax:     +49 228 410 5401

E-Mail: int.sorgerecht@bfj.bund.de

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 (2): nemčina a angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: nemčina.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

- v Nemecku:

- v obvode Kammergericht (Berlin), Familiengericht, Pankow/Weissensee.

- v obvode súdov Oberlandesgerichte Braunschweig, Celle a Oldenburg na súde Familiengericht Celle,

- v obvodoch zvyšných Oberlandesgerichte na Familiengericht v mieste sídla príslušného Oberlandesgericht.

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- v Nemecku Oberlandesgericht.

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

- v Nemecku Rechtsbeschwerde.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 28/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.