Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

(článok 55 c) - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Tel:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

E-Mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: http://www.justice.gov.sk/

 

(článok 55 a) b) d) e) a článok 56) - Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-Mail: info@cipc.gov.sk

Web: https://www.cipc.gov.sk/

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa čl. 57 ods. 2 sú:

  • na účely čl. 55 c): slovenčina, angličtina, francúzština
  • na účely čl. 55 d): slovenčina, angličtina, čeština
  • na účely čl. 55 a), b) a e): slovenčina, angličtina, francúzština, čeština a nemčina

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: slovenčina

Články 21 a 29

Návrhy podľa článku 21  sa predkladajú týmto súdom:

a) Krajský súd v Bratislave – na podanie návrhu na uznanie rozsudkov vo veci rozvodu, rozluky a anulovania manželstva

b) Okresný súd v mieste bydliska dieťaťa alebo Okresný súd Bratislava I, ak dieťa nemá bydlisko na území Slovenskej republiky – na podanie návrhu na uznanie rozsudku v súvislosti s rodičovskými právami a povinnosťami

Návrhy podľa čl. 29 sa predkladajú týmto súdom:

Okresný súd v mieste bydliska dieťaťa alebo Okresný súd Bratislava I, ak dieťa nemá bydlisko na území Slovenskej republiky – na podanie návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- odvolanie sa podáva na okresný súd.

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

-  dovolanie.

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 06/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.