Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Bolgarija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva komunikacije osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Министерството на правосъдието (Ministrstvo za pravosodje)

Дирекция Международна правна закрила на детето и международни осиновявания (Direktorat za mednarodno pravno varstvo otrok in mednarodno posvojitev)

Telefon: (+359 2) 9237302

E-naslov: L_Chernogorova@justice.government.bg

Telefaks: (+359 2) 9871557

Naslov: Ul. Slavyanska 1

BG-1040 Sofia

Bolgarija

(za vsa vprašanja, zajeta v Uredbi, ki so povezana s starševsko odgovornostjo ter ugrabitvijo in namestitvijo otrok (člen 56))

Дирекция Международно правно сътрудничество и европейски въпроси (Direktorat za mednarodno pravno sodelovanje in evropske zadeve)

Telefon: (+359 2) 9237413

Telefaks: (+359 2) 9809223

Naslov: Ul. Slavyanska 1

BG-1040 Sofia

Bolgarija

(za vsa vprašanja, zajeta v Uredbi, ki niso povezana s starševsko odgovornostjo ter ugrabitvijo in namestitvijo otrok (člen 56))

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2): bolgarščina, angleščina in francoščina.

Člen 67 (c)

Jeziki, sprejemljivi za potrdilo o pravici do stikov z otrokom v skladu s členom 45(2): bolgarščina, angleščina in francoščina.

Člena 21 in 29

Pristojni organi za priznanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo iz člena 21(2) so organi, pristojni za registracijo, in sicer župani občin (člen 621(2) zakonika o civilnem postopku).

Pristojni organ za priznanje sodnih odločb iz člena 21(3) je okrožno (окръжен) sodišče, pristojno na območju, na katerem ima nasprotna stranka stalno ali prijavljeno prebivališče; če nasprotna stranka nima stalnega ali prijavljenega prebivališča v Republiki Bolgariji, pa okrožno sodišče na območju, na katerem ima stalno ali prijavljeno prebivališče zainteresirana stranka (člen 622(1) zakonika o civilnem postopku). Če tudi zainteresirana stranka nima stalnega ali prijavljenega prebivališča na območju Republike Bolgarije, se zahtevek vloži pri občinskem sodišču v Sofiji.

Pristojni organ, pri katerem se vloži zahteva za razglasitev izvršljivosti sodne odločbe, izdane v drugi državi članici EU, iz člena 29, je okrožno (окръжен) sodišče, ki je pristojno na območju, na katerem ima dolžnik stalno ali prijavljeno prebivališče oziroma kjer se opravlja izvršba (člen 623(1) zakonika o civilnem postopku).

Člen 33

Zoper odločbo se lahko vloži pritožba pri pritožbenem sodišču v Sofiji (prvi stavek člena 623(6) zakonika o civilnem postopku).

Člen 34

Pravna sredstva zoper odločbe pritožbenega sodišča v Sofiji se vložijo pri vrhovnem kasacijskem sodišču (drugi stavek člena 623(6) zakonika o civilnem postopku).

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 26/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.