Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva komunikacije osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Urad za mednarodno pravno varstvo otrok (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Češka republika

Telefon: 00420 542 215 522

Telefaks: 00420 542 212 836

E-naslov: podatelna@umpod.cz

Spletni naslov: http://www.umpod.cz/

Kontaktni osebi:

Zdeněk Kapitán, direktor

Markéta Nováková, namestnica direktorja

Člen 67 (b)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 57(2): češčina, angleščina, nemščina in francoščina.

Člen 67 (c)

Jezik, sprejemljiv za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): češčina.

Člena 21 in 29

Zahteve iz členov 21 in 29 se v Češki republiki vložijo pri:

– okrajnih sodiščih (okresní soudy) ali sodnih izvršiteljih (soudní exekutoři).

Člen 33

Pravna sredstva iz člena 33 se v Češki republiki vložijo pri:

– okrajnih sodiščih (okresní soudy).

Člen 34

Edini pravni sredstvi, ki se v Češki republiki lahko vložita v skladu s členom 34, sta:

– tožba za razveljavitev (žaloba pro zmatečnost) v skladu s členom 229 in naslednjimi zakona št. 99/1963 (zakonik o civilnem postopku), kakor je bil spremenjen, in pritožbeni preizkus (dovolání) v skladu s členom 236 in naslednjimi zakona št. 99/1963 (zakonik o civilnem postopku), kakor je bil spremenjen.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 03/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.