Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Poljska

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva komunikacije osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Minister za pravosodje

Naloge osrednjega organa opravlja:

Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych (Oddelek za mednarodne družinske postopke)

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich (Oddelek za družinske zadeve in mladoletnike)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Telefon: +48 222390470

Faks: +48 228970321

e-pošta: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl ali  polandchildabduction@ms.gov.pl

Člen 67 (b)

Jezike, ki jih v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: poljščina, nemščina, angleščina.

Člen 67 (c)

Za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka – člen 45(2): poljščina.

Člena 21 in 29

Sodišča, pri katerih se vložijo vloge iz členov 21 in 29:

na Poljskem: „sądy okręgowe“ (okrajna sodišča).

Člen 33

Sodišča, pri katerih se vložijo pravna sredstva iz člena 33:

na Poljskem: ‚sądy apelacyjne“ (pritožbena sodišča).

Člen 34

Pravna sredstva v skladu s členom 34 se lahko vložijo samo:

na Poljskem: kasacijska pritožba pri vrhovnem sodišču.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 27/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.