Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Oddelek za konzularne zadeve in civilno pravo pri Ministrstvu za zunanje zadeve)

S-103 39 Stockholm

Telefon: +46 (8) 405 1000 (centrala) / +46 (8) 405 5005 (številka za klic v sili izven uradnih ur)

Telefaks: +46 (8) 723 1176

e-naslov: ud-kc@gov.se

Člen 67 (b)

Jezika, ki ju v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi, sta švedščina in angleščina.

Člen 67 (c)

Jezika, sprejemljiva za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka v skladu s členom 45(2): švedščina in angleščina.

Člena 21 in 29

Člen 21

Če se zahteva v celoti ali delno nanaša na otrokovo osebnost, se vloži pri okrožnem sodišču (tingsrätt), kot je določeno v členu 1 poglavja 21 švedskega zakonika o razmerjih med otroki in starši (föräldrabalken).

Če se zahteva ne nanaša na otrokovo osebnost, se vloži pri okrožnem sodišču, navedenem v oddelku 5(1) Odloka (2005:97), ki določa dodatne določbe k uredbi Bruselj II, in sicer sodišču, na območju katerega ima druga stranka svoje prebivališče, ali pri okrožnem sodišču Nacka, če druga stranka nima prebivališča na Švedskem.

Člen 29

Če se zahteva v celoti ali delno nanaša na otrokovo osebnost, se vloži pri okrožnem sodišču v skladu s členom 29(2) Uredbe Bruselj II.

Če se zahteva ne nanaša na otrokovo osebnost, se prav tako vloži pri okrožnem sodišču, navedenem v oddelku 5(2) Odloka (2005:97), ki določa dodatne določbe k uredbi Bruselj II, ter se določi v skladu s členom 29(2) uredbe Bruselj II.

Člen 33

Pravna sredstva iz člena 33 se vložijo pri okrožnem sodišču, ki je izdalo sodno odločbo.

Člen 34

Pravna sredstva iz člena 34 se lahko vložijo samo pri pritožbenem sodišču (hovrätt) ali vrhovnem sodišču (Högsta domstolen).

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 24/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.