Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


*obvezen vnos

Člen 67 (a)

Imena, naslove in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterlool 115

1000 Bruxelles

Tel.:     +32 2 542 67 00

Faks:    +32 2 542 70 06

E-pošta: rapt-parental@just.fgov.be

Člen 67 (b)

Jezike, ki jih v skladu s členom 57(2) sprejemajo osrednji organi: francoščina, nizozemščina, nemščina, angleščina.

Člen 67 (c)

Za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka – člen 45(2): potrdilu mora biti priložen prevod v uradni jezik kraja izvršbe. Ta jezik (francoščina, nizozemščina ali nemščina glede na primer) je določen v stolpcu II seznama (Manuel) belgijskih občin in pravosodnih okrožij sodišč prve stopnje, ki je priloga uredbe o pridobitvi dokazov Obtention des preuves (F za francoščino, N za nizozemščino, D za nemščino).

Člena 21 in 29

Zahteve v skladu s členoma 21 in 29 se predložijo naslednjim sodiščem:

- v Belgiji: tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Člen 33

Pravna sredstva v skladu s členom 33 se vložijo na spodaj našteta sodišča:

- v Belgiji:

(a) oseba, ki prosi za potrdilo o izvršljivosti, lahko vloži ugovor na cour d’appel ali hof van beroep.

(b) oseba, proti kateri se določa izvršitev, lahko vloži ugovor na tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Člen 34

Pravna sredstva v skladu s členom 34 se lahko vložijo samo:

- v Belgiji, pourvoi en cassation.

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 11/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.