Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  Swipe to change

  Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

  Österrike

  Innehåll inlagt av
  Österrike

  HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

  Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

  Österrike

  Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


  *obligatoriskt

  Artikel 67 (a)

  Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

  Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1016 Wien

  Abteilung I 10

  Tfn:   +43 1 52152 2134

  Fax:         +43 1 52152 2829

  E-post:     team.z@bmj.gv.at

  Artikel 67 (b)

  Språk som i enlighet med artikel 57.2 godtas i meddelandena till centralmyndigheterna: Tyska.

  Artikel 67 (c)

  För intyg om umgänge och om återlämnande av barn – artikel 45.2: Tyska.

  Artiklarna 21 och 29

  Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska inges till följande domstolar eller behöriga myndigheter:

  -     i Österrike, distriktsdomstolen (Bezirksgericht).

  Artikel 33

  Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska inges till följande domstol:

  -     i Österrike, distriktsdomstolen (Bezirksgericht).

  Artikel 34

  Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

  -     i Österrike: genom överklagande (Revisionsrekurs) (som inges till distriktsdomstolen (Bezirksgericht), ställt till högsta domstolen (Oberster Gerichtshof).

   

  Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

  Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

  Your-Europe

  Senaste uppdatering: 16/04/2022

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.