Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1070 Wien

Abteilung I 1

Tfn:   +43 1 52152 2134

Fax:         +43 1 52152 2829

E-post:     team.z@bmj.gv.at

Artikel 67 (b)

Språk som i enlighet med artikel 57.2 godtas i meddelandena till centralmyndigheterna: Tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg om umgänge och om återlämnande av barn – artikel 45.2: Tyska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska inges till följande domstolar eller behöriga myndigheter:

-     i Österrike, distriktsdomstolen (Bezirksgericht).

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska inges till följande domstol:

-     i Österrike, distriktsdomstolen (Bezirksgericht).

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

-     i Österrike: genom överklagande (Revisionsrekurs) (som inges till distriktsdomstolen (Bezirksgericht), ställt till högsta domstolen (Oberster Gerichtshof).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.