Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Belgien

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och kontaktuppgifter avseende de centrala myndigheter som utsetts enligt artikel 53:

Service Public Fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie
Service de Coopération internationale civile/Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115/Waterloolaan 115
1000 Bruxelles/Brussel
Tfn: +32-2 542 67 00
E-post: rapt-parental@just.fgov.be

Artikel 67 (b)

Franska, nederländska, tyska, engelska.

Artikel 67 (c)

Intyget ska åtföljas av en översättning till det officiella språket på verkställighetsorten.

Artiklarna 21 och 29

Distriktsdomstolar (tribunaux de première instance/rechtbanken van eerste aanleg).

Artikel 33

– Den person som ansöker om verkställbarhetsförklaring kan överklaga till appellationsdomstolen (cour d 'appel/hof van beroep).

– Den person mot vilken verkställighet söks kan göra invändningar hos distriktsdomstolen.

Artikel 34

Överklagande i en rättsfråga (pourvoi en cassation/cassatieberoep).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.