Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Ministeriet för arbetsmarknads-, pensions- och familjefrågor samt sociala frågor

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Webbplats: https://mrosp.gov.hr/

E-post: eu-poslovi@mrosp.hr

Tfn: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2:

a) För meddelanden till centralmyndigheter godtas kroatiska eller engelska.

b) För ansökningar godtas kroatiska.

Artikel 67 (c)

Språk som godtas i intyget om umgänge och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2:

Kroatiska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

Domstolar på kommunal nivå är behöriga att ta emot och fatta beslut om ansökningar om verkställbarhetsförklaring.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska göras till följande domstolar:

Ansökningar om ändring ska lämnas in till domstolen i andra instans (regiondomstolar) via den förstainstansrätt som antog beslutet (domstolen på kommunal nivå).

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 34

Talan enligt artikel 34:

Mot ett avgörande som meddelats med anledning av att ändring har sökts får talan endast föras genom att en av parterna ger in en ansökan om förnyad prövning (artiklarna 421–428 i civilprocesslagen). En ansökan om förnyad prövning måste ges in till den domstol som har meddelat dom i första instans (domstolen på kommunal nivå)

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 04/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.