Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Kontor för internationellt rättsligt skydd för barn

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tjeckien

Tfn: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-post: podatelna@umpod.cz

Webbplats: http://www.umpod.cz/

Kontaktpersoner:

Zdeněk Kapitán, direktör

Markéta Nováková, biträdande direktör

Artikel 67 (b)

Språk som godtas vid kommunikation med centrala myndigheter i enlighet med artikel 57.2: tjeckiska, engelska, tyska och franska.

Artikel 67 (c)

För intyg om umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: tjeckiska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 inges till följande domstolar:

- I Tjeckien: distriktsdomstolar och exekutionstjänstemän.

Artikel 33

Ansökan om ändring enligt artikel 33 inges till följande domstol:

- i Tjeckien till distriktsdomstolen.

Artikel 34

Rättsmedel enligt artikel 34 är de följande:

- i Tjeckien ogiltighetstalan (žaloba pro zmatečnost) enligt § 229 ff i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen), i dess ändrade lydelse samt överklagande (dovolání) enligt § 236 ff i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen), i dess ändrade lydelse.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 03/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.