Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Kontor för internationellt rättsligt skydd för barn

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tjeckien

Tfn: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-post: podatelna@umpod.cz

Webbplats: http://www.umpod.cz/

Kontaktpersoner:

Zdeněk Kapitán, direktör

Markéta Nováková, biträdande direktör

Artikel 67 (b)

Språk som godtas vid kommunikation med centrala myndigheter i enlighet med artikel 57.2: tjeckiska, engelska, tyska och franska.

Artikel 67 (c)

För intyg om umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: tjeckiska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 inges till följande domstolar:

- I Tjeckien: distriktsdomstolar och exekutionstjänstemän.

Artikel 33

Ansökan om ändring enligt artikel 33 inges till följande domstol:

- i Tjeckien till distriktsdomstolen.

Artikel 34

Rättsmedel enligt artikel 34 är de följande:

- i Tjeckien ogiltighetstalan (žaloba pro zmatečnost) enligt § 229 ff i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen), i dess ändrade lydelse samt överklagande (dovolání) enligt § 236 ff i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen), i dess ändrade lydelse.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 18/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.