Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 53:

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-post:    central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: Estniska, engelska.

Artikel 67 (c)

Språk som godtas i intyg om umgängesrätt och återlämnande av barn i enlighet med artikel 57.2: estniska och engelska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar i enlighet med artiklarna 21 och 29 ska lämnas till distriktsdomstolarna (maakohus):

Artikel 33

Överklaganden i enlighet med artikel 33 ska lämnas till de regionalarna domstolarna (ringkonnakohus).

Artikel 34

Överklaganden i enlighet med artikel 34 kan endast lämnas in som ett kassationsöverklagande (kassatsioonkaebus).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.