Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och kontaktuppgifter rörande de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Justitieministeriet,
enheten för internationell rättshjälp

PB 25

00023 Statsrådet

Tfn: +358 9 1606 7628

Fax: +358 9 1606 7524

E-postadress: central.authority.om@gov.fi

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: finska, svenska, engelska.

Artikel 67 (c)

Intyg som rör umgängesrätt och återlämnande av barn – 45.2: finska, svenska, engelska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

- I Finland tingsrätten.

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska lämnas till följande domstolar:

- I Finland hovrätten.

Artikel 34

Ändringar enligt artikel 34 kan endast sökas på följande sätt:

- I Finland hos högsta domstolen.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 22/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.