Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn på, adress till och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Två centralmyndigheter har utsetts.

1. För hela förordningen, utom artikel 56 (placering i en annan medlemsstat)

Ministère de la Justice (justitieministeriet)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (direktoratet för civilrättsliga frågor m.m.)

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-post:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. För tillämpning av artikel 56 (placering i en annan medlemsstat)

Ministère de la Justice (justitieministeriet)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (direktoratet för rättsligt skydd för unga)

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Kontorsadress: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Tfn:       +33 1 70 22 89 84 eller +33 1 70 22 75 82

E-post: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: franska, engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2: franska, engelska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artikel 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

- i Frankrike: ordföranden i tribunal judiciaire (allmän förstainstansdomstol) eller dennes ställföreträdare.

Artikel 33

Överklaganden enligt artikel 33 ska inges till följande domstolar:

– i Frankrike, Cour d’appel (appellationsdomstolen).

Artikel 34

Mot ett avgörande som meddelats med anledning av att ändring sökts, i den mening som avses i artikel 34, får talan föras

– i Frankrike, endast genom pourvoi en cassation (överklagande genom kassationstalan till kassationsdomstolen).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 28/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.