På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

Artikel 67 (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Artikel 67 (b)

Språk som godtas vid kommunikation med centrala myndigheter i enlighet med artikel 57.2: engelska och franska.

Artikel 67 (c)

Språk som godtas i intyget om umgänge och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2: engelska och franska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

– i Gibraltar, vid Supreme Court.

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska göras till följande domstolar:

– i Gibraltar, vid Supreme Court.

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

– i Gibraltar, genom överklagande till Court of Appeal.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 19/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.