På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Gibraltar

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Artikel 67 (b)

Språk som godtas vid kommunikation med centrala myndigheter i enlighet med artikel 57.2: engelska och franska.

Artikel 67 (c)

Språk som godtas i intyget om umgänge och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2: engelska och franska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

– i Gibraltar, vid Supreme Court.

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska göras till följande domstolar:

– i Gibraltar, vid Supreme Court.

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

– i Gibraltar, genom överklagande till Court of Appeal.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 19/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.