Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Head of Directorate Ms Argyro Eleftheriadou

Head of Department Mr Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Aten

Tfn: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Fax: 0030 213 130 7499

e-post: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikel 67 (b)

Språk som i enlighet med artikel 57.2 godtas vid korrespondens med centralmyndigheter: grekiska, engelska, franska

Artikel 67 (c)

Språk som i enlighet med artikel 45.2 godtas för intyg rörande rätt till umgänge med och återlämnande av barn: grekiska, engelska, franska

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar i enlighet med artiklarna 21 och 29 ska ges in till

– en förstainstansdomstol.

Ansökningar ska ges in till behörig domstol på den plats där gäldenären har hemvist eller, om gäldenären saknar hemvist, domstolen på den plats där gäldenären för tillfället bor eller, om även sådana uppgifter saknas, Atens förstainstansdomstol.

Artikel 33

Överklaganden i enlighet med artikel 33 ska ges in till

– en appellationsdomstol.

Artikel 34

Överklaganden enligt artikel 34 kan endast ske genom

– ett kassationsöverklagande.

Kassationsöverklaganden ska ges in till högsta domstolen.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 01/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.