Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn på, adress till och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53 kan hittas med hjälp av sökverktyget högst upp på sidan.

Artikel 67 (b)

De språk som godtas för kommunikation med centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2 är ungerska, engelska, tyska och franska.

Artikel 67 (c)

De språk som godtas för intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2 är ungerska, engelska, tyska och franska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 får inges till följande domstolar:

– i Ungern, den distriktsdomstol som verkar där behörig regional domstol har sitt säte (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) och, i Budapest, Buda centraldistriktsdomstol (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikel 33

Ansökningar enligt artikel 33 får inges till följande domstolar:

– i Ungern, de regionala domstolarna (törvényszék) och, i Budapest, regionaldomstolen i huvudstaden Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Artikel 34

Mot ett avgörande som meddelats med anledning av att ändring har sökts får talan enligt artikel 34 endast föras genom

– i Ungern: en begäran om förnyad prövning (felülvizsgálati kérelem).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 03/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.