Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Italien

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Centralmyndighet för hela Italien är
Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 681 883 26; 06 681 883 31; 06 681 883 35

Fax:                 +39 06 688 080 85

E-post: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certifierad e-post (PEC): prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: italienska, engelska, franska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: italienska, engelska, franska.

Artiklarna 21 och 29

De ansökningar som anges i artiklarna 21 och 29 ska inges till följande domstolar:

i Italien, ”Corte d'appello”.

Artikel 33

De överklaganden som anges i artikel 33 ska inges till följande domstolar:

i Italien, ”Corte d'appello”.

Artikel 34

De överklaganden som anges i artikel 34 kan endast göras

i Italien, genom överklagande i rättsfrågor (cassazione).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.