Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tfn.:    +370 5 2662933

Fax:     +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Tfn.:    +370 5 266 42 01

Fax:     +370 5 260 38 13

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: litauiska, engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: litauiska.

Artiklarna 21 och 29

De ansökningar som omnämns i artiklarna 21 och 29 skall inlämnas till följande domstolar:

- i Litauen, Lietuvos apeliacinis teismas [appellationsdomstol].

Artikel 33

De överklaganden som omnämns i artikel 33 skall lämnas till följande domstolar:

- i Litauen, Lietuvos apeliacinis teismas [appellationsdomstol].

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan kan endast ske

- i Litauen, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kassationstalan till högsta domstolen].

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.