Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Artikel 67 (a)

Namn, adress och övriga kontaktuppgifter som gäller för de centralmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 53:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

2080 Luxemburg

Telefon:  +352 47 59 81 - 2393/ -2329

Fax:        +352 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 67 (b)

De språk som godtas i meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2 är franska, engelska och tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg angående umgängesrätt och återlämnande av barn enligt artikel 45.2: franska, engelska och tyska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artikel 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

I Luxemburg: ordföranden i Tribunal d'arrondissement.

Artikel 33

De överklagande som omnämns i artikel 33 ska lämnas till följande domstolar:

I Luxemburg: till Cour d'appel.

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan endast ske

i Luxemburg genompourvoi en cassation (kassationsbesvär).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 14/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.