Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tfn.: (070) 370 79 11

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: nederländska, engelska, tyska, franska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: nederländska, engelska, tyska.

Artiklarna 21 och 29

De ansökningar som omnämns i artiklarna 21 och 29 skall inlämnas till följande domstolar:

- i Nederländerna, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Artikel 33

De överklaganden som omnämns i artikel 33 skall lämnas till följande domstolar:

- i Nederländerna, till rechtbank.

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan kan endast ske

- i Nederländerna, överklagande till Högsta domstolen.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 31/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.