Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Artikel 67 (a)

Namn, adress och kommunikationssätt för de centrala myndigheter som utsetts enligt artikel 53:

Justitieminister

Centralmyndighetens uppgifter utförs av

Avdelningen för internationella familjerelaterade förfaranden (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

Avdelningen för familj- och ungdomsärenden (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tfn +48 22 23 90 470

Fax +48 22 89 70 321

E-post: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl eller polandchildabduction@ms.gov.pl

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: polska, tyska, engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: polska.

Artiklarna 21 och 29

De ansökningar som avses i artiklarna 21 och 29 ska inges till följande domstolar:

I Polen: Regionala domstolen (Sad Occregowy)

Artikel 33

De ansökningar som avses i artikel 33 ska inges till följande domstolar:

I Polen: Appellationsdomstolen (Sad Apelacyjny).

Artikel 34

Överklaganden enligt artikel 34 kan inges på följande sätt:

I Polen: Genom överklagande i en rättsfråga till Högsta domstolen.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 29/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.