Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franska är dock redan färdig.

Den centrala myndighet som utsetts i enlighet med artikel 53 är

Generaldirektoratet för kriminalvård och återanpassning, DGRSP (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Direktoratet för rättshjälp och tvistemål, GJC (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Tfn:  +351 21 881 22 00

Fax:  +351 21 885 36 53

Startsida

E-post: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikel 67 (b)

De språk som godtas för kommunikation med den centrala myndigheten enligt artikel 57.2 är portugisiska, engelska och franska.

Artikel 67 (c)

De språk som godtas för överlämnande av ett bestyrkt intyg angående umgängesrätt med och återlämnande av barn enligt artikel 45.2 är portugisiska och engelska.

Artiklarna 21 och 29

Behöriga i de fall som avses i artiklarna 21 och 29 är

- avdelningen för familjemål och mål rörande underåriga (Juízo de Família e Menores), eller, om en sådan saknas,

- tvistemålsavdelningen vid den lokala underrätten (Juízo Local Cível), om en sådan finns, eller den allmänna avdelningen vid den lokala underrätten (Juízo Local de Competência Genérica).

Artikel 33

Överklaganden enligt artikel 33 ska inges till appellationsdomstolen (Tribunal da Relação).

Artikel 34

När det gäller artikel 34 i förordningen får talan föras endast genom överklagande av en rättsfråga till kassationsdomstolen (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.