Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Justitieministeriet är centralmyndighet i Rumänien (artikel 3 i art. I 3 i lag nr 191/2007 om godkännande av brådskande regeringsdekret nr 119/2006 om vissa åtgärder nödvändiga för tillämpning av gemenskapsförordningar från och med dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen).

Ministry of Justice, Directorate for International Law and Judicial Cooperation,

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Code 050741, Bukarest

Tfn: +40372041077, +40372041083

Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 67 (b)

Rumänien godtar rumänska, engelska och franska för intyg gällande återlämnande av barn eller gällande umgänge och för meddelanden till centralmyndigheter.

Artikel 67 (c)

Rumänien godtar rumänska, engelska och franska för intyg gällande återlämnande av barn eller gällande umgänge och för meddelanden till centralmyndigheter.

Artiklarna 21 och 29

Behörighet gällande ansökan om erkännande och om verkställbarhetsförklaring (exequatur) har den domstol inom vars domkrets svaranden har hemvist och, om denna är okänd, den domstol inom vars domkrets där sökanden har hemvist. Om det inte gå att fastställa behörighet ska ansökan inges till domstolen i Bukarest.

Artikel 33

I Rumänien omfattas överklaganden mot beslut om erkännanden och om verkställbarhetsförklaring av appellationsdomstolens behörighet (artikel 96.2 i lag nr 134/2010 i civilprocesslagen).

Artikel 34

Överklagande (artikel 97.1 i civilprocesslagen)

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 16/08/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.