Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53

(artikel 55 c) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (justitieministeriet)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tfn:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk

(artikel 55 a, b, d, e och artikel 56)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Centret för internationellt rättsligt skydd för barn och ungdomar)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tfn:  +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-post: info@cipc.gov.sk

Webbplats: https://www.cipc.gov.sk

Artikel 67 (b)

Språk som godtas vid kommunikation med centralmyndigheter i enlighet med artikel 57.2:

  • vad avser artikel 55 c: slovakiska, engelska och franska.
  • vad avser artikel 55 d: slovakiska, engelska och tjeckiska.
  • vad avser artikel 55 a, b och e: slovakiska, engelska, franska, tjeckiska och tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg angående rätt till umgänge med barn och intyg angående återlämnande av barn – artikel 45.2: slovakiska

Artiklarna 21 och 29

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Ansökningar enligt artikel 21 ska inges till följande domstolar:

a) länsdomstolen i Bratislava (Krajský súd v Bratislave) – vid ansökan om erkännande av dom rörande äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap,

b) distriktsdomstolen (okresný súd) på den ort barnet bor, eller distriktsdomstolen Bratislava I (okresný súd Bratislava I) om barnet inte bor i Slovakien, vid ansökan om erkännande av dom rörande föräldraansvar.

Ansökningar enligt artikel 29 ska inges till följande domstolar:

Distriktsdomstolen (okresný súd) på den ort där barnet bor, eller distriktsdomstolen Bratislava I (okresný súd Bratislava I) om barnet inte bor i Slovakien, vid ansökan om verkställbarhetsförklaring.

Artikel 33

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Ansökningar enligt artikel 33 ska inges till följande domstolar:

- Ansökan om ändring inges till distriktsdomstolen.

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

-  Överklagande (dovolanie.)

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.