Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Familjerätt – Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53

(artikel 55 c) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (justitieministeriet)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tfn:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk

(artikel 55 a, b, d, e och artikel 56)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Centret för internationellt rättsligt skydd för barn och ungdomar)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tfn:  +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-post: info@cipc.gov.sk

Webbplats: https://www.cipc.gov.sk

Artikel 67 (b)

Språk som godtas vid kommunikation med centralmyndigheter i enlighet med artikel 57.2:

  • vad avser artikel 55 c: slovakiska, engelska och franska.
  • vad avser artikel 55 d: slovakiska, engelska och tjeckiska.
  • vad avser artikel 55 a, b och e: slovakiska, engelska, franska, tjeckiska och tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg angående rätt till umgänge med barn och intyg angående återlämnande av barn – artikel 45.2: slovakiska

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artikel 21 ska inges till följande domstolar:

a) länsdomstolen i Bratislava (Krajský súd v Bratislave) – vid ansökan om erkännande av dom rörande äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap,

b) distriktsdomstolen (okresný súd) på den ort barnet bor, eller distriktsdomstolen Bratislava I (okresný súd Bratislava I) om barnet inte bor i Slovakien, vid ansökan om erkännande av dom rörande föräldraansvar.

Ansökningar enligt artikel 29 ska inges till följande domstolar:

Distriktsdomstolen (okresný súd) på den ort där barnet bor, eller distriktsdomstolen Bratislava I (okresný súd Bratislava I) om barnet inte bor i Slovakien, vid ansökan om verkställbarhetsförklaring.

Artikel 33

Ansökningar enligt artikel 33 ska inges till följande domstolar:

- Ansökan om ändring inges till distriktsdomstolen.

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

-  Överklagande (dovolanie.)

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 31/10/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.