Bryssel IIa-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Department for Consular Affairs and Civil Law)

S-103 39 Stockholm

Tfn.:    +46 (8) 405 1000 (växel) / +46 (8) 405 5005 (Telefon vid nödsituationer annan tid än kontorstid)

Fax:     +46 (8) 723 1176;

E-postadress: ud-kc@gov.se

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: svenska, engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: svenska, engelska.

Artiklarna 21 och 29

Artikel 21

Om ansökan helt eller delvis avser ett barns person görs ansökan den tingsrätt som anges i 21 kap. 1 § föräldrabalken.

Om ansökan inte avser ett barns person görs ansökan till den tingsrätt i den förteckning som följer av 5 § punkten 1 i förordningen (2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen inom vars domsområde motparten har sin hemvist eller till Nacka tingsrätt, om motparten inte har sin hemvist i Sverige.

Artikel 29

Om ansökan helt eller delvis avser ett barns person görs ansökan den tingsrätt som följer av artikel 29.2 i Bryssel II-förordningen.

Om ansökan inte avser ett barns person görs ansökan till den tingsrätt i den förteckning som följer av 5 § punkten 2 i förordningen (2005:97) med kompletterande med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen och som följer av artikel 29.2 i Bryssel II-förordningen.

Artikel 33

De överklaganden som omnämns i artikel 33 skall lämnas till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan endast ske genom överklagande till hovrätt och Högsta domstolen.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 30/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.