Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Ministry of Demography, Family Affairs, Youth and Social Policy (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Webbplats: http://www.mdomsp.hr/

E-postadress: ministarstvo@mdomsp.hr

Tfn: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2:

a) För meddelanden till centralmyndigheter godtas kroatiska eller engelska.

b) För ansökningar godtas kroatiska.

Artikel 67 (c)

Språk som godtas i intyget om umgänge och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2:

Kroatiska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

Domstolar på kommunal nivå är behöriga att ta emot och fatta beslut om ansökningar om verkställbarhetsförklaring.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska göras till följande domstolar:

Ansökningar om ändring ska lämnas in till domstolen i andra instans (regiondomstolar) via den förstainstansrätt som antog beslutet (domstolen på kommunal nivå).

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 34

Talan enligt artikel 34:

Mot ett avgörande som meddelats med anledning av att ändring har sökts får talan endast föras genom att en av parterna ger in en ansökan om förnyad prövning (artiklarna 421–428 i civilprocesslagen). En ansökan om förnyad prövning måste ges in till den domstol som har meddelat dom i första instans (domstolen på kommunal nivå)

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Senaste uppdatering: 28/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.