Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Italien

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Centralmyndighet för hela Italien är
Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 681 883 26; 06 681 883 31; 06 681 883 35

Fax:                 +39 06 688 080 85

E-post: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: italienska, engelska, franska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: italienska, engelska, franska.

Artiklarna 21 och 29

De ansökningar som anges i artiklarna 21 och 29 ska inges till följande domstolar:

i Italien, ”Corte d'appello”.

Artikel 33

De överklaganden som anges i artikel 33 ska inges till följande domstolar:

i Italien, ”Corte d'appello”.

Artikel 34

De överklaganden som anges i artikel 34 kan endast göras

i Italien, genom överklagande i rättsfrågor (cassazione).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 12/01/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.