Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och övriga kontaktuppgifter som gäller för de centralmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 53:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

2080 Luxemburg

Telefon:       +352 47 59 81 / 336

Fax:        +352 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 67 (b)

De språk som godtas i meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2 är franska, engelska och tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg angående umgängesrätt och återlämnande av barn enligt artikel 45.2: franska, engelska och tyska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artikel 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

I Luxemburg: ordföranden i Tribunal d'arrondissement.

Artikel 33

De överklagande som omnämns i artikel 33 ska lämnas till följande domstolar:

I Luxemburg: till Cour d'appel.

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan endast ske

i Luxemburg genompourvoi en cassation (kassationsbesvär).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.