Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53

Direktören

Department for Social Welfare Standards

Ministry for the Family and Social Solidarity (ministeriet för familjefrågor och social solidaritet)

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera – MALTA

Tfn: +356 21 441311/ 21480130

Fax: +356 21 490468

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i kontakterna med centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: Maltesiska, engelska

Artikel 67 (c)

För intyg om umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: Maltesiska, engelska

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

På Malta: Civil Court (Family Section), På Gozo: Gozo Court of Magistrates (Family Section) in its superior jurisdiction

Artikel 33

Överklaganden enligt artikel 33 ska lämnas in till följande domstolar:

– På Malta och Gozo: Appellationsdomstolen (Court of Appeal) enligt det överklagandeförfarande som föreskrivs i lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure) – kap.12.

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 medges inte enligt nationell lagstiftning.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.