På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Nordirland

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Nordirlands domstolsverk)

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23–27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Nordirland

E-post: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Artikel 67 (b)

Språk som godtas vid kommunikation med centrala myndigheter i enlighet med artikel 57.2: engelska och franska.

Artikel 67 (c)

Språk som godtas i intyget om umgänge och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2: engelska och franska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

- i Nordirland: High Court of Justice.

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska göras till följande domstolar:

- i Nordirland: High Court of Justice.

Artikel 34

De överklaganden som anges i artikel 34 kan endast göras till:

i Nordirland: Northern Ireland Court of Appeal.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 08/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.