Формуляри за европейска заповед за запор на банкови сметки


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 655/2014.


Регламент (ЕС) № 655/2014 относно европейската заповед за запор на банкови сметки (ЕЗЗБС) улеснява събирането на дългове в ЕС.

С него се създава нова процедура на Съюза за замразяване на средства, държани в банкова сметка в друга държава от ЕС.

Тя може да се използва по граждански и търговски дела.

Регламентът се прилага във всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания.

Това означава, че:

 • кредитори, установени в Дания, не могат да поискат издаването на ЕЗЗБС,
 • не можете да поискате издаване на ЕЗЗБС по отношение на банкова сметка, намираща се в Дания.

Можете да използвате ЕЗЗБС само в трансгранични случаи. Процедурата може да се използва при трансгранични случаи, в които съдът извършващ процедурата или държавата по местоживеене на кредитора трябва да бъде в държава членка, различна от тази, в която се поддържа банковата сметка на длъжника.

Регламентът определя процедурата за получаване/изпълнение на ЕЗЗБС.

Как се кандидатства?

За да започне процедурата, попълнете стандартния формуляра за ЕЗЗБС. Трябва да приложите съответните удостоверителни документи.

Ще намерите всички необходими формуляри по-долу. Можете да ги изтеглите или да ги попълните онлайн.

Можете също така да запазите и да изтеглите не изцяло попълнен формуляр.

Съществуват общо 9 формуляра за ЕЗЗБС — съдържанието им е изложено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1823 на Комисията.

Освен деветте стандартни формуляра, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи допълнителен незадължителен формуляр. Целта на този допълнителен формуляр е да се използва от съдилищата, когато в даден случай трябва да се поиска информация за сметката от друг орган, и той е достъпен тук Word (21 Kb) en.

Други езикови версии на езици на ЕС: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Длъжникът може да оспори ЕЗЗБС?

Да. Тъй като ЕЗЗБС се издава без изслушване на длъжника, регламентът осигурява на длъжника редица правни средства за защита. Тези средства са възможни основания за оспорване на ЕЗЗБС или начина на прилагането ѝ.

За да подадете молба за използването на средство за правна защита, попълнете формуляра за подаване на молба за правна защита (формуляр VІІ).

И двете страни могат да обжалват решение, постановено по средство за правна защита, като попълнят формуляра за обжалване на решение, постановено по средство за правна защита (формуляр IX).

Изпращане на формуляри на компетентните органи

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница съдържа специални национални информационни документи, някои от които предоставят информация за компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕ I

Моля, имайте предвид, че понастоящем при попълването на формуляра „Приложение I — Молба за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки” възниква проблем на стъпка 8. За да избегнете проблема, моля, вижте тази връзка (на английски език).

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

За ваша информация, ако в рамките на 30 минути не извършите никакво действие, въведената от вас информация ще бъде загубена, освен ако не сте я запазили!

 • ПРИЛОЖЕНИЕ I - Молба за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ II - Европейска заповед за запор на банкови сметки
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ III - Отмяна на европейска заповед за запор на банкови сметки
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IV - Декларация относно запорирането на средства
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ V - Искане за освобождаване на превишаващите посочените в заповедта запорирани средства
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VI - Разписка за получаване
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VII - Молба за правна защита
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VIII - Предаване на решение относно средство за правна защита на държавата членка по изпълнение
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IX - Жалба срещу решение, постановено по средство за правна защита
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 12/06/2024