Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – formularze


Informacje krajowe i formularze online dotyczące rozporządzenia nr 655/2014


Rozporządzenie (UE) nr 655/2014 dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym ułatwia odzyskiwanie długów na terytorium UE.

W rozporządzeniu tym przewidziano nową unijną procedurę zamrażania środków na rachunku bankowym w innym państwie członkowskim.

Z procedury tej można skorzystać w sprawach cywilnych i handlowych.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich UE poza Danią.

Oznacza to, że:

 • wierzyciele z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Danii nie mogą starać się o europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • nie można starać się o europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowy w duńskim banku.

Nakaz taki można stosować tylko w sprawach transgranicznych. Postępowanie to wszczyna się wyłącznie w sprawach transgranicznych, czyli takich, w których sąd rozpoznający sprawę lub miejsce zamieszkania wierzyciela znajdują się w innym państwie członkowskim niż to, w którym prowadzony jest rachunek dłużnika.

Rozporządzenie określa postępowanie na potrzeby wystawienia i wykonania tego nakazu.

W jaki sposób można wszcząć to postępowanie?

Aby wszcząć postępowanie, należy wypełnić formularz wniosku o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Należy załączyć wszelkie odpowiednie dokumenty uzupełniające.

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne formularze. Można je pobrać lub wypełnić online.

Można również zapisać i pobrać wstępnie wypełniony formularz.

W sumie opracowano 9 formularzy związanych z nakazem zabezpieczenia – ich treść określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1823.

Oprócz standardowych formularzy w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych opracowano dodatkowy, nieobowiązkowy formularz. Ma on służyć sądom do wnioskowania do innego organu o informacje o rachunku bankowym w konkretnej sprawie. Formularz można znaleźć tutaj Word (21 Kb) en.

Inne wersje językowe: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Czy można zaskarżyć europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Tak. Ponieważ nakaz wydaje się bez wysłuchania dłużnika, rozporządzenie przewiduje możliwość wniesienia przez dłużnika szeregu środków zaskarżenia. W rozporządzeniu określono możliwe przesłanki zaskarżenia nakazu lub sposobu jego wykonania.

Aby zaskarżyć nakaz, należy wypełnić formularz wniosku o środek odwoławczy (formularz VII).

Obie strony mogą zaskarżyć orzeczenie dotyczące wniesionego środka odwoławczego przy użyciu formularza IX.

Przedkładanie formularzy właściwemu organowi

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera zestawienia informacji dotyczących różnych krajów, w tym informacji na temat właściwych organów, którym należy przesyłać wypełnione formularze.

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA I

Uwaga: problemy technicznie utrudniają obecnie przejście z kroku 8 do 9 przy wypełnianiu załącznika I do formularza dotyczącego europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Aby uniknąć problemu, proszę zapoznać się z treścią dostępną pod tym linkiem (w języku angielskim).

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2024 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

Uwaga: jeżeli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, wprowadzona treść zostanie utracona, jeżeli nie zapisano wersji roboczej!

 • ZAŁĄCZNIK I - Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK II - Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK III - Uchylenie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK IV - Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK V - Wniosek dotyczący zwolnienia sum przekraczających kwotę podlegającą zabezpieczeniu
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK VI - Potwierdzenie przyjęcia
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK VII - Wniosek o środek odwoławczy
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK VIII - Przekazanie decyzji o środku odwoławczym do państwa członkowskiego wykonania
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK IX - Wniosek odwoławczy od decyzji w sprawie środka odwoławczego
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 12/06/2024