Formuláre európskeho príkazu na zablokovanie účtov


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 655/2014


Nariadením (EÚ) č. 655/2014 o európskom príkaze na zablokovanie účtov (EPZÚ) sa uľahčuje vymáhanie pohľadávok v EÚ.

Uvedeným nariadením sa zavádza nové konanie v rámci Únie, ktoré umožňuje zmraziť finančné prostriedky na bankovom účte v inej krajine EÚ.

Toto konanie je možné použiť v občianskych a obchodných veciach.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých krajinách EÚ s výnimkou Dánska.

Z toho vyplýva, že:

 • veritelia v Dánsku nemôžu podať návrh na vydanie EPZÚ,
 • nie je možné podať návrh na vydanie EPZÚ, pokiaľ ide o bankový účet v Dánsku.

EPZÚ je možné použiť len v cezhraničných prípadoch. Uvedené konanie je možné použiť iba v cezhraničných prípadoch, v ktorých sa súd poverený týmto konaním alebo miesto bydliska veriteľa nachádza v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom je vedený dlžníkov účet.

V nariadení sa stanovuje postup na získanie/výkon EPZÚ.

Ako podať návrh

Aby začalo konanie, treba vyplniť tlačivo návrhu na vydanie EPZÚ. K návrhu by ste mali priložiť všetky relevantné podporné dokumenty.

Všetky potrebné tlačivá nájdete ďalej na tejto stránke. Môžete si ich stiahnuť alebo vyplniť online.

Uložiť a stiahnuť si môžete aj rozpracovanú verziu.

Celkovo existuje 9 tlačív týkajúcich sa EPZÚ – ich obsah je stanovený vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1823.

Okrem deviatich vzorových tlačív vypracovala Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ďalšie nepovinné tlačivo. Toto ďalšie tlačivo má slúžiť súdom, keď je v danom prípade potrebné vyžiadať si informácie o účte od iného orgánu. Je k dispozícii tu Word (21 Kb) en.

Ostatné jazykové verzie EÚ: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Môžu dlžníci napadnúť EPZÚ?

Áno. Keďže EPZÚ sa vydáva bez vypočutia dlžníka, v nariadení sa uvádza niekoľko „opravných prostriedkov“, ktoré sú mu k dispozícii. Na ich základe možno napadnúť EPZÚ alebo spôsob jeho výkonu.

Ak chcete podať opravný prostriedok, vyplňte tlačivo na podanie opravného prostriedku (tlačivo VII).

Obe strany sa môžu proti rozhodnutiu o opravnom prostriedku odvolať pomocou tlačiva na podanie odvolania proti rozhodnutiu o opravnom prostriedku (tlačivo IX).

Predkladanie formulárov príslušnému orgánu

Vyplnené formuláre by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje osobitné vnútroštátne prehľady, z ktorých niektoré poskytujú informácie o príslušných orgánoch, ktorým sa majú zaslať vyplnené formuláre.

DÔLEŽITÁ SPRÁVA TÝKAJÚCA SA PRÍLOHY I

V súčasnosti sa vyskytujú problémy pri kroku 8 vypĺňania tlačiva prílohy I týkajúcej sa EPZÚ. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, pozrite si tento odkaz (v angličtine).

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2024 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

V prípade, že neuložíte návrh, budú všetky zadané údaje po 30 minútach od poslednej aktivity vymazané!

 • PRÍLOHA I - Návrh na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA II - Európsky príkaz na zablokovanie účtov
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA III - Zrušenie európskeho príkazu na zablokovanie účtov
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA IV - Vyhlásenie o zablokovaní finančných prostriedkov
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA V - Žiadosť o uvoľnenie sumy presahujúcej sumu, ktorá sa mala zablokovať
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VI - Potvrdenie o doručení
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VII - Opravný prostriedok
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VIII - Zaslanie rozhodnutia o opravnom prostriedku členskému štátu výkonu
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA IX - Odvolanie proti rozhodnutiu o opravnom prostriedku
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 12/06/2024