Formulär för europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 655/2014


Förordning (EU) nr 655/2014 om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel (europeiskt kvarstadsbeslut) underlättar indrivning av skulder i EU.

Genom förordningen skapas ett nytt EU-förfarande för frysning av tillgångar på bankkonton i ett annat EU-land.

Detta förfarande kan användas i mål och ärenden av privaträttslig natur.

Förordningen är tillämplig i alla EU-länder utom Danmark.

Detta innebär följande:

 • borgenärer med hemvist i Danmark kan inte ansöka om ett europeiskt kvarstadsbeslut,
 • och man kan heller inte kan ansöka om ett europeiskt kvarstadsbeslut gällande ett danskt bankkonto.

Det går bara att använda det europeiska kvarstadsbeslutet i gränsöverskridande fall. Du kan endast använda förfarandet i gränsöverskridande ärenden. Detta innebär att domstolslandet eller gäldenärens hemland måste vara ett annat än det gäldenären har sitt konto.

I förordningen anges förfarandet för att erhålla/verkställa ett europeiskt kvarstadsbeslut.

Hur ansöker man?

Förfarandet inleds genom att formuläret för att ansöka om ett europeiskt kvarstadsbeslut fylls i. Alla relevanta handlingar som åberopas bör bifogas.

Nedan finns de formulär som behövs. De kan laddas ner eller fyllas i via internet.

Det går också att spara och ladda ner ett utkast till ansökan.

Det finns sammanlagt 9 olika formulär avseende det europeiska förfarandet för kvarstad – formulärens innehåll anges i komissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1823.

Vid sidan av de nio standardformulären har ett ytterligare icke-obligatoriskt formulär tagits fram genom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område. Det ytterligare formuläret kan användas av domstolar i de fall när de behöver begära kontouppgifter från en annan myndighet i ett visst ärenden. Formuläret finns att hämta här Word (21 Kb) en.

Övriga EU-språkversioner: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Kan gäldenärer bestrida ett europeiskt kvarstadsbeslut?

Ja. Eftersom ett europeiskt kvarstadsbeslut utfärdas utan att gäldenären hörs, omfattar förordningen en rad ”rättsmedel” som gäldenären kan använda sig av. Det handlar om möjliga grunder för att bestrida ett europeiskt kvarstadsbeslut eller verkställigheten av ett sådant.

För att ansöka om ett rättsmedel behöver du fylla i det särskilda formulär som finns för detta ändamål (formulär VII).

Båda parter kan överklaga ett beslut om rättsmedel genom att använda sig av det särskilda formulär som finns för detta ändamål (formulär IX).

Skicka ditt formulär till behörig myndighet

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. På den här sidan finns särskilda nationella faktablad. Vissa av dem innehåller information om den myndighet som ifyllda blanketter ska sändas till.

VIKTIGT MEDDELANDE AVSEENDE BILAGA I

Just nu är det problem med steg 8 när man fyller i formuläret för bilaga I om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel. Läs om hur du kringgår problemet (på engelska).

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".

Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2024 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

Observera att all införd information försvinner efter 30 minuters inaktivitet, såvida inte ett utkast har sparats.

 • BILAGA I - Ansöka om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel
  • på svenska
 • BILAGA II - Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel
  • på svenska
 • BILAGA III - Upphävande av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel
  • på svenska
 • BILAGA IV - Förklaring om bankmedel som belagts med kvarstad
  • på svenska
 • BILAGA V - Ansökan om frigörande av överskjutande belopp
  • på svenska
 • BILAGA VI - Bekräftelse av mottagande av handlingar
  • på svenska
 • BILAGA VII - Ansökan om rättsmedel
  • på svenska
 • BILAGA VIII - Översändande av ett beslut om rättsmedel till verkställighetsmedlemsstaten
  • på svenska
 • BILAGA IX - Överklagande av ett beslut om rättsmedel
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 12/06/2024