Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент (ЕС) № 2019/1111.

Обща информация

Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст), с който се отменя Регламент (ЕО) № 2201/2003

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания.

Решение, постановено в държава членка, се признава в другите държави членки, без да се изисква каквато и да било специална процедура.

Решение по въпроси, свързани с родителската отговорност, което е постановено в държава членка и подлежи на изпълнение в тази държава членка, е изпълняемо в останалите държави членки, без да се изисква каквато и да било декларация за изпълняемост.

Екзекватурата — междинна процедура, необходима за получаване на трансгранично изпълнение, се премахва за всички решения. За целите на изпълнението в държава членка на съдебно решение, постановено в друга държава членка, страната, която иска изпълнението, представя на компетентния орган по изпълнение на решението: а) препис на решението и б) подходящото удостоверение.

В регламента са предвидени девет стандартни формуляра.

С регламента също така се улеснява движението между държавите членки на автентични актове и споразумения за законна раздяла и развод или по въпроси, свързани с родителската отговорност.

Механизмът за бързо връщане в случай на отвличане на дете до голяма степен се основава на механизма за връщане, предвиден в Хагската конвенция от 1980 г., която се допълва от регламента. С регламента също така се осигурява ускоряване на процедурата за връщане на дете (ограничение от максимум 6 седмици за първоинстанционния съд и 6 седмици за всеки въззивен съд). Освен това централният орган ще трябва да обработи молбата ефикасно (5-дневен срок за потвърждаване на получаването на молбата).

С регламента също така се предоставя възможност на децата да изразяват своето мнение в хода на производствата по въпроси, свързани с родителската отговорност, и по случаи на международно отвличане на деца.

Регламентът насърчава по-тясното сътрудничество между централните органи, които са пряката точка за контакт за родителите. Всяка държава членка определя един или повече централни органи, които да подпомагат прилагането на посочения регламент по въпроси, свързани с родителската отговорност.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Практическото ръководство за прилагането на Регламент „Брюксел IIб“ може да бъде намерено на следната страница: Публикации на ЕСМ

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 01/03/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.