Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

- Член 2, параграф 2, точка 2, буква б):

В Австрия официалните документи по смисъла на регламента могат да бъдат издавани от органите по гражданско състояние съгласно член 177, параграф 2 от Австрийския граждански кодекс (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) и от съдилищата съгласно член 190, параграф 1 от ABGB (споразумения, сключени в съда, без изискване за разрешение).

- Член 2, параграф 2, точка 3:

В Австрия няма публични или други органи, оправомощени да регистрират споразумения по смисъла на регламента.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

- Член 74, параграф 2:

В Австрия няма административен орган, компетентен по смисъла на член 74, параграф 2.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Член 103, параграф 1, буква б):

- Съдилища и органи съгласно член 36, параграф 1:

Районните съдилища са компетентни да разглеждат молби за удостоверенията, посочени в член 36, параграф 1

  • съгласно член 76 от австрийския Закон за компетентността на съдилищата (Jurisdiktionsnorm) (член 36, параграф 1, буква а);
  • съгласно член 109 от австрийския Закон за компетентността на съдилищата (Jurisdiktionsnorm) (член 36, параграф 1, буква б); или
  • съгласно член 109а от австрийския Закон за компетентността на съдилищата (Jurisdiktionsnorm) (член 36, параграф 1, буква в).

Съдилища и органи съгласно член 66, параграф 1:

Член 66, параграф 1, буква а): В Австрия разводът не е възможен без съдебно решение.

Член 66, параграф 1, буква б): Компетентни в тази област са съдилищата, посочени в член 109 от Jurisdiktionsnorm.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдилища и органи съгласно член 67, параграф 1:

Районните съдилища, посочени в член 109, са компетентни да поправят удостоверението, посочено в член 66, параграф 1.

Съдилища съгласно член 37, параграф 1:

Районните съдилища, за които Комисията е уведомена в съответствие с член 36, параграф 1, са компетентни да поправят удостоверението съгласно член 37, параграф 1. Вж. членове 76, 109 и 109a от австрийския Jurisdiktionsnorm.

Съдилища съгласно член 48, параграф 1:

Районните съдилища, посочени в член 109 от австрийския Jurisdiktionsnorm, са компетентни да поправят и оттеглят удостоверението съгласно член 48, параграф 1.

Съдилища съгласно член 49, параграф 1:

Районните съдилища, посочени в член 109 от австрийския Jurisdiktionsnorm, са компетентни за молбите за удостоверение за липса или ограничаване на изпълняемостта съгласно член 49, параграф 1.

Съдилища и органи съгласно член 66, параграф 3 във връзка с член 37, параграф 1:

Районните съдилища, посочени в член 109 от австрийския Jurisdiktionsnorm, са компетентни да поправят удостоверението съгласно член 66, параграф 3 във връзка с член 37, параграф 1.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Съдилища съгласно член 30, параграф 3:

Районните съдилища, посочени в член 76 или член 109 от австрийския Jurisdiktionsnorm, са компетентни за исканията за постановяване на решение съгласно член 30, параграф 3.

Съдилища съгласно член 52:

Районните съдилища, посочени в член 109 от австрийския Jurisdiktionsnorm, са компетентни за молбите за изпълнение съгласно член 52.

Съдилища съгласно член 40, параграф 2 и член 58, параграф 1:

Районните съдилища, посочени в член 114а и член 109 от австрийския Jurisdiktionsnorm, са компетентни за процедурата за отказ на признаване съгласно член 40, параграф 2. Районните съдилища, посочени в член 109 от австрийския Jurisdiktionsnorm, са компетентни за процедурата за отказ на изпълнение съгласно член 58, параграф 1.

Съдилища и право на обжалване съгласно член 61, параграф 2:

Висшестоящият окръжен съд е компетентен за оспорване или обжалване (в Австрия: Rekurs) на решение по молбата за отказ на изпълнение. Въпреки това, жалбата трябва да бъде подадена до районния съд.

Съдилища и право на обжалване съгласно член 62:

За всяко последващо оспорване или обжалване (в Австрия: Revisionsrekurs), ако има такова, компетентен е Върховният съд. Въпреки това, жалбата трябва да бъде подадена до районния съд.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Компетентни по изпълнението органи съгласно член 52:

Районните съдилища, посочени в член 109 от австрийския Jurisdiktionsnorm, са компетентни за молбите за изпълнение съгласно член 52.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Съдилища и право на обжалване съгласно член 61, параграф 2:

Висшестоящият окръжен съд е компетентен за оспорване или обжалване (в Австрия: Rekurs) на решение по молбата за отказ на изпълнение. Въпреки това, жалбата трябва да бъде подадена до районния съд.

Съдилища и право на обжалване съгласно член 62:

За всяко последващо оспорване или обжалване (в Австрия: Revisionsrekurs), ако има такова, компетентен е Върховният съд. Въпреки това, жалбата трябва да бъде подадена до районния съд.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Наименование и адрес на централните органи, посочени в член 76:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Организационен отдел: Отдел I 10

Електронна поща: team.z@bmj.gv.at

Тел.: +43 1 52152 2142

Факс: +43 1 52152 2829

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Категории близки роднини съгласно член 82, параграф 2:

За следните категории близки роднини не се изисква съгласие за настаняване на дете при роднини, различни от родителите, съгласно член 82, параграф 1:

  • баби и дядовци;
  • братя и сестри на родителите;
  • пълнолетни братя и сестри на детето.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Приети езици за комуникация с централните органи съгласно член 91, параграф 3:

английски.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Приети езици за преводите съгласно член 80, параграф 3, член 81, параграф 2, член 82, параграф 4 и член 91, параграф 2:

Няма такива (освен официалните езици, приети в Австрия).

Последна актуализация: 08/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.