Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

— Член 2, параграф 2, точка 2, буква б): нотариусите.

— Член 2, параграф 2, точка 3: не е съобщено.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

— член 36, параграф 1: съдът по семейни дела (tribunal de la famille), съдът за непълнолетни (tribunal de la jeunesse), мировият съд (juge de paix), апелативният съд (cour d’appel);

— член 66: нотариусите.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

— член 37, параграф 1: съдът по семейни дела, съдът за непълнолетни, мировият съд, апелативният съд;

— член 48, параграф 1: съдът по семейни дела, апелативният съд;

— член 49: съдът по семейни дела, апелативният съд;

— член 66, параграф 3 и член 37, параграф 1: нотариусите.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

— член 30, параграф 3: съдът по семейни дела;

— член 40, параграф 1: съдът по семейни дела;

— член 58, параграф 1: съдът по семейни дела;

— член 61, параграф 2: съдът по семейни дела и апелативният съд;

— член 62: апелативният съд и Касационният съд.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Съдебните изпълнители.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Член 61: производство по обжалване и възражение.

Член 62: производство по обжалване и касационно производство.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

SPF Justice (Федерално министерство на правосъдието)
Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (Генерална дирекция „Законодателство и свободи и основни права“)

Service de coopération internationale civile (Служба за международно сътрудничество по гражданскоправни въпроси)

Федерално звено за контакт „Международно отвличане на деца“

Административен адрес: Boulevard de Waterloo 115

Град/Община: Брюксел

Пощенски код: 1000

Тел.: + 32 2 542 67 00 (денонощен)

Електронна поща: rapt-parental@just.fgov.be

Уебсайт: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Приети езици: френски (fr), нидерландски (nl), немски (de), английски (en).

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английски език, както и 3-те национални езика — нидерландски, френски и немски.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

— член 80, параграф 3: официален език на мястото, където ще бъде подадена молбата (FR-NL-DE). Преди да подадете молба, е препоръчително да се свържете с белгийския централен орган, за да проверите на кой език трябва да бъде преведена молбата.

— член 81, параграф 2 и член 82, параграф 2: официален език на мястото, където ще бъде обработено искането. (FR-NL-DE). Преди да подадете молба, е препоръчително да се свържете с белгийския централен орган, за да проверите на кой език трябва да бъде преведена молбата.

— член 91, параграф 2: Приемат се само официалните езици. Преди да подадете молба, е препоръчително да се свържете с белгийския централен орган, за да проверите на кой език трябва да бъде преведена молбата.

Последна актуализация: 02/11/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.