Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

— Член 2, параграф 2, точка 2, буква б): нотариусите.

— Член 2, параграф 2, точка 3: не е съобщено.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

— член 36, параграф 1: съдът по семейни дела (tribunal de la famille), съдът за непълнолетни (tribunal de la jeunesse), мировият съд (juge de paix), апелативният съд (cour d’appel);

— член 66: нотариусите.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

— член 37, параграф 1: съдът по семейни дела, съдът за непълнолетни, мировият съд, апелативният съд;

— член 48, параграф 1: съдът по семейни дела, апелативният съд;

— член 49: съдът по семейни дела, апелативният съд;

— член 66, параграф 3 и член 37, параграф 1: нотариусите.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

— член 30, параграф 3: съдът по семейни дела;

— член 40, параграф 1: съдът по семейни дела;

— член 58, параграф 1: съдът по семейни дела;

— член 61, параграф 2: съдът по семейни дела и апелативният съд;

— член 62: апелативният съд и Касационният съд.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Съдебните изпълнители.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Член 61: производство по обжалване и възражение.

Член 62: производство по обжалване и касационно производство.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

SPF Justice (Федерално министерство на правосъдието)
Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (Генерална дирекция „Законодателство и свободи и основни права“)

Service de coopération internationale civile (Служба за международно сътрудничество по гражданскоправни въпроси)

Федерално звено за контакт „Международно отвличане на деца“

Административен адрес: Boulevard de Waterloo 115

Град/Община: Брюксел

Пощенски код: 1000

Тел.: + 32 2 542 67 00 (денонощен)

Електронна поща: rapt-parental@just.fgov.be

Уебсайт: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Приети езици: френски (fr), нидерландски (nl), немски (de), английски (en).

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английски език, както и 3-те национални езика — нидерландски, френски и немски.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

— член 80, параграф 3: официален език на мястото, където ще бъде подадена молбата (FR-NL-DE). Преди да подадете молба, е препоръчително да се свържете с белгийския централен орган, за да проверите на кой език трябва да бъде преведена молбата.

— член 81, параграф 2 и член 82, параграф 2: официален език на мястото, където ще бъде обработено искането. (FR-NL-DE). Преди да подадете молба, е препоръчително да се свържете с белгийския централен орган, за да проверите на кой език трябва да бъде преведена молбата.

— член 91, параграф 2: Приемат се само официалните езици. Преди да подадете молба, е препоръчително да се свържете с белгийския централен орган, за да проверите на кой език трябва да бъде преведена молбата.

Последна актуализация: 02/11/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.