Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

България

Съдържание, предоставено от
България

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Член 2, пара. 2, т. 2, буква б) – Съгласно българското законодателство, в България няма автентични актове по смисъла на регламента, в областта на брачни дела и въпросите, свързани с родителската отговорност, поради което не обявяваме орган;

- Член 2, пара. 2, т. 3 - Съгласно българското законодателство, в България няма споразумения по брачни дела и въпросите, свързани с родителската отговорност, поради което не обявяваме орган;

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

-          Член 74, пара. 2 - Според българското право няма административни органи, компетентни по смисъла на регламента, в областта на брачни дела и въпросите, свързани с родителската отговорност, поради което не обявяваме орган;

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

-          Член 36, пара. 1 – издаване на удостоверения за съдебни решения

  • Приложение II – удостоверение по брачни въпроси, се издава от районен съд;
  • Приложение III – удостоверение по въпроси, свързани с родителската отговорност, се издава от районен съд;
  • Приложение IV – удостоверение за последващо връщане на дете след процедура за връщане на дете по Хагската конвенция от 1980 г., се издава от Софийски градски съд.

-          Член 66 – В България няма автентични документи и споразумения по смисъла на чл. 2, пара. 2, т. 3, по брачни дела и въпроси, свързани с родителската отговорност.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

-          Член 37 – поправяне на удостоверение за съдебни решения – компетентен е съдът, който е издал удостоверението:

  • Приложение II – удостоверение по брачни въпроси, се поправя от районен съд;
  • Приложение III – удостоверение по въпроси, свързани с родителската отговорност, се поправя от районен съд;
  • Приложение IV – удостоверение за последващо връщане на дете след процедура за връщане на дете по Хагската конвенция от 1980 г., се поправя от Софийски градски съд.

-          Член 48, пара. 1 – поправяне и оттегляне на удостоверение, издадено за привилегировани решения.

Компетентен при поправяне и оттегляне на удостоверение е районният съд.

-          Член 49 – удостоверение за липса или ограничаване на изпълняемостта - компетентен е районният съд;

-           Член 66, пара. 1 във връзка с член 67, пара. 1 - неприложимо.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

-          Член 30, пара. 3 – компетентен е окръжният съд по постоянния адрес на длъжника или по местоизпълнението;

-          Член 52 – компетентен е съдебният изпълнител;

-          Член 40, пара. 1 – компетентен е окръжният съд по постоянния адрес на длъжника или по местоизпълнението;

-          Член 58, пара. 1– компетентен е окръжният съд по постоянния адрес на длъжника или по местоизпълнението;

-          Член 61, пара. 2 – компетентен е Софиийският апелативният съд;

-          Член 62 – компетентен е Върховният касационен съд.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

-          Чл. 52 – компетентен е съдебният изпълнител.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

-          Член 61 – процедура по въззивно обжалване по Гражданския процесуален кодекс (Глава двадесета);

-          Член 62 – процедура по касационно обжалване по Гражданския процесуален кодекс (Глава двадесет и втора).

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Министерство на правосъдието

По въпроси, свързани с родителската отговорност - Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, способи за комуникация – официален по обикновена поща и чрез електронна поща, тел. 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg

- По брачни въпроси - Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“,    гр. София, ул. „Славянска“ № 1, способи за комуникация – официален по обикновена поща и чрез електронна поща, тел. 0035929237415, civil@justice.government.bg

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

България изисква съгласие при всички случаи на настаняване на деца на територията на страната,освен при настаняване при родител, при роднини по права линия до трета степен (баба и дядо) и при роднини по съръбрена линия до четвърта степен (брат/сестра на детето и брат/сестра на родителя на детето).

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английски и френски език

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

-          Член 80, пар. 3 – изисква документи в превод само на български език;

-          Член 81, пар. 2 – изисква документи в превод само на български език;

-          Член 82, пар. 4 – изисква документи в превод само на български език;

-          Член 91, пар. 2 – изисква документи в превод само на български език.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.